پرینت رنگی

پرینت رنگی

چاپ فوری با کیفیت های متنوع بر روی اجناس مختلف کاغذ و خدمات پس از چاپ

فایل طرح روی کاغذ
(حداکثر تعداد آپلود فایل: 1)
پسوندهای مجاز:
(.pdf,.docx,.pptx,.jpg,.png,.gif,.tiff,.psd,.bmp)
فایل طرح پشت کاغذ
(حداکثر تعداد آپلود فایل: 1)
پسوندهای مجاز:
(.pdf,.docx,.pptx,.jpg,.png,.gif,.tiff,.psd,.bmp)
تعداد کپی:
ویژگی ها
جنس کاغذ :
اندازه:
رو:
روکش:
خط تا :
خدمات پس از چاپ